Privacy Policy

In deze privacy policy leg ik je uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant.

Kristien Mertens hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Je vindt daarom hieronder ons privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen Kristien Mertens en jou, als (potentiële) klant.

1. Wie ben ik?

Kristien Mertens, met adres te Hoogstraat 36, 2460 Kasterlee en ondernemingsnummer 0740.455.240 is de verwerking verantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Je kan contact opnemen via volgende gegevens:

2. Over welke gegevens gaat het?

Wanneer je met mij contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via privé social media-berichten, of via het invulformulier op onze website, dan worden jouw gegevens en de informatie die je meedeelt, door mij verzameld.

Meer specifiek gaat het om volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam klant en (in geval van bruiloftshoot) partner
 • Adres
 • Locaties shoot
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • E-mailverkeer
 • Telefoonnummer
 • Foto’s

Kristien Mertens maakt geen besluiten op basis van geautomatiseerde besluitvorming.

Omdat personen worden vastgelegd op foto, verwerkt Kristien Mertens ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (zo is op een foto jouw ras/etniciteit zichtbaar). Doordat je je laat fotograferen geef je echter toestemming om deze foto’s te gebruiken voor de beschreven doeleinden.

Via haar website noch dienst heeft Kristien Mertens de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. Ze kan echter de leeftijd van websitebezoekers niet controleren, waardoor het ouders aangeraden wordt om bij de online activiteiten van hun kinderen betrokken te zijn, indien zij niet wensen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kan contact worden opgenomen via de bovenstaande contactgegevens, waarop de informatie wordt verwijderd.

3. Voorwaarden

In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

 • mits jouw expliciete toestemming,
 • indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,
 • indien dit wettelijk verplicht is,
 • indien een legitiem belang dit verantwoordt.

4. Voor welk doel?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat Kristien Mertens het nodige kan doen voor de dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert.

Zo worden persoonsnamen verzameld voor communicatie, facturatie en planning van de shoot. Locaties en adressen worden verzameld voor het uitvoeren van de shoot en/of levering van bestellingen. Met e-mailadressen wordt contact onderhouden, zoals voor en na de shoot en voor herinneringen, en de mails kunnen dienen voor het bekijken van hoe een bepaalde communicatie is gelopen. Telefoonnummers worden gebruikt voor communicatie, zoals op shootdagen of bruiloft. Betaalgegevens worden verzameld voor facturatie en btw- en boekhoud doeleinden.

Daarnaast kunnen jouw gegevens, zoals e-mailadressen, worden verzameld voor marketingdoeleinden, meer bepaald voor bijvoorbeeld het zenden van een nieuwsbrief, het verzenden van kerstkaartjes. Hiervoor kan jij je op elk moment uitschrijven.

5. Duur?

Jouw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Dat betekent dat jouw gegevens die louter voor de dienstuitvoering zijn verzameld, doorgaans voor 2 jaar worden bijgehouden tenzij jij voor langere tijd mogelijke interesse in mijn diensten zou doen blijken. Jouw facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft. Foto’s worden 1 jaar online op Pictime bewaard.

E-mailadressen voor het zenden van een nieuwsbrief worden bewaard tot jij jezelf weer uitschrijft.

6. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Kristien Mertens is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Kristien Mertens doet dan ook alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de structuren van het mailsysteem en andere accounts waarmee zij werkt (wachtwoorden), en van haar website en gsm toestel.

7. Worden jouw gegevens gedeeld met derden?

Jouw persoonsgegevens worden enkel uitzonderlijk met derden gedeeld in het kader van de activiteiten van Kristien Mertens, bijvoorbeeld door het werken met een drukker. Daarnaast is het ook mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen.

Jouw persoonsgegevens worden evenwel nooit met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.

8. Welke rechten heb jij?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • recht op intrekking van jouw toestemming;
 • recht op inzage en/of kopiename;
 • recht op aanpassing of rectificatie;
 • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;
 • recht van bezwaar en
 • recht op overdraagbaarheid

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen met Kristien Mertens. Dit kan schriftelijk per e-mail (hi@kristienmertens.be). Binnen een termijn van 14 kalenderdagen word je per kerende gecontacteerd.

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

9. Klachtmogelijkheden

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds met ons contact opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:

 • je te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Je kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen en/of
 • indien je schade lijdt, kan je je wenden tot de bevoegde rechtbank.

10. Slotbepaling

Kristien Mertens behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terug vinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking.

11. Wijzigingen 

Deze verklaring is van toepassing vanaf 14.03.2023.

Ik kan deze verklaring ten allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze website gepubliceerd worden zodat jij te allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van deze website.

12. Bevoegdheidsbeding

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, zijn exclusief bevoegd, tenzij dwingend recht anders bepaalt.