Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

  1. Fotografe: Kristien Mertens, met adres te Hoogstraat 36, 2460 Kasterlee en KBO-nummer 0740.455.240. tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer, en met de volgende contactgegevens: e-mail hi@kristienmertens.be; tel. +32 496 23 70 15.
  2. De Klant: de (rechts)persoon of personen waarmee Fotografe de Overeenkomst gesloten heeft, tevens aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
  3. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotografe en De Klant.
  4. Offerte: alle aanbiedingen van Fotografe aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een Overeenkomst aan te gaan, ofwel via onze website, via sociale media ofwel via e-mail.
  5. Opdracht: de dienst of het product dat door Fotografe geleverd zal worden.
  6. Product: elk zowel fysiek als digitaal product dat wordt verkocht door Fotografe.
  7. Wettelijk Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand conform artikel VI.47 e.v. WER.
  8. Wettelijke Garantietermijn: de termijn 2 jaar waarbinnen garantie wordt geboden aan een consument voor indien de geleverde op afstand bestelde Producten gebrekkig zijn, conform artikel 1649bis e.v. BW.
  9. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen, domeinnamen en knowhow. Deze overeenkomstig de toepasselijke bepalingen uit Boek XI “Intellectuele eigendom” van het WER.

Artikel 2. Toepassing

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen
  Fotografe en De Klant, alsmede op alle Offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten.

2.2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door De Klant die afwijken van of niet voorkomen
  in deze algemene voorwaarden, zijn voor Fotografe slechts bindend indien en voor zover ze door deze  uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod van de Opdracht

3.1. Fotografe doet een aanbod van Opdracht via de Website, in combinatie met een Offerte bezorgd via mail. De prijzen worden uitgedrukt in euro. Alle prijzen aan particulieren zijn steeds inclusief BTW, voor bedrijven kunnen deze exclusief BTW zijn.

Ingeval van een shoot voor bedrijven, dient de Offerte te worden goedgekeurd via het programma Teamleader.

Ingeval van een familieshoot, kan de Offerte bestaan uit een folder die via mail wordt toegestuurd.

3.2. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) veranderingen in de
  werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen of materiaal. Fotografe zal De Klant
  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. In ieder geval heeft Fotografe steeds 
  het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het geldende aanbod is het aanbod dat bestaat op het moment dat De Klant het aanvaardt.

3.3. Fotografe kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze
  kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële
  vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs. 

3.4. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid op de 30ste dag na
  datum van verzending door Fotografe.

Artikel 4. Aanvaarding van de Opdracht

4.1. De Klant dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien De Klant dit
  nalaat, maar er desondanks mee instemt of althans die indruk wekt zodanig dat
  Fotografe werk verricht in het kader van de Overeenkomst, wordt het aanbod als
  aanvaard beschouwd.

4.2. Fotografe houdt zich het recht voor een Opdracht te weigeren indien na aanvaarding
  nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor Fotografe onaanvaardbaar
  maken.

4.3. Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden
  gewijzigd. Fotografe is in dat geval gerechtigd om de voor de Overeenkomst
  verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht en aansprakelijkheid

5.1. De Opdrachten worden door Fotografe uitgevoerd naar eigen inzicht en op onafhankelijke en zelfstandige basis, ongeacht eventuele algemene aanbevelingen van De Klant.

Fotografe zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met
  de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Fotografe gebruikelijk
  werkt.

De Klant, erkent dat Fotografe slechts een inspanningsverplichting heeft en geen
  resultaatsverplichting. 

Fotografe zal naar beste kunnen handelen in de gegeven omstandigheden tijdens de
  fotoshoot. Opdrachtgever maakt de omstandigheden voor Fotografe zo gunstig mogelijk en treft waar nodig maatregelen, waaronder, doch niet uitsluitend, het
  instrueren van andere aanwezigen.

5.2. Door Fotografe zal slechts enige nabewerking van bestelde foto’s plaatsvinden, in de
  vorm van het toepassen van een bepaalde fotobewerkingsstijl zoals dewelke ook
  zichtbaar zijn op de sociale media van Fotografe. Het betreft, meer bepaald, belichting
  en cadrage, eventueel lichte photoshop.

  Nabewerking hierbuiten is enkel mogelijk na overleg en kan extra kosten met zich
  meebrengen.

5.3. Fotografe heeft het recht om alles dat bij een Opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven
  naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

5.4.  Indien De Klant niet tijdig informatie zou verstrekken over gewijzigde omstandigheden die belangrijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, waardoor de uitvoering voor Fotografe onredelijke onvoorziene inspanningen vergt, kan Fotografe een schadevergoeding van 10% van de totaalprijs aanrekenen.

5.5. Fotografe is niet aansprakelijk voor materiële noch lichamelijke schade ontstaan bij De
  Klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fotografe of diens
  vertegenwoordigers.

5.6. Fotografe is niet aansprakelijk voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik
  of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens.

5.7. Fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op beeldschermen of afdrukken die niet door Fotografe geleverd zijn.

5.8. De aansprakelijkheid van Fotografe is in elk geval beperkt tot de hoogte van het
  factuurbedrag.

5.9. De Klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Fotografe of
  haar aangestelde.

5.10. Voor zover Fotografe, afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan Fotografe op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

Artikel 6. Ontwerp van een fotoalbum

6.1. Fotoalbums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van Fotografe ontworpen.

6.3. Huwelijksalbum

6.3.1. Ingeval van een huwelijksshoot waarbij voor een pakket met album is gekozen, zijn er
  twee mogelijkheden.

1) ‘BASIC’ pakket: Fotografe zal het album zelf ontwerpen.
2) Andere: De Klant heeft inspraak in het ontwerp en zal een 3-tal keer toegestaan zijn
  om wijzigingen te vragen. Een verloop van 2 weken zonder reactie wordt als
  goedkeuring van de laatste versie beschouwd.

6.3.2. Fotografe zal het fotoalbum laten drukken van zodra de Klant het ontwerp heeft goedgekeurd. 

6.4. Andere albums

6.4.1. Bij andere shoots hoort steeds een klein album dat naar eigen goeddunk van Fotografe zal samengesteld worden en zal gedrukt worden zonder goedkeuring van de Klant.

6.4.1. Ingeval van andere shoots is het eveneens mogelijk om een album bij te bestellen.

6.4.2. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 4 weken nadat de fotoselectie is
  gemaakt, digitaal voorgelegd worden.

6.4.3. De Klant heeft de mogelijkheid een voorselectie te maken uit het gemaakte
  beeldmateriaal.

6.4.4. De Klant krijgt maximaal éénmaal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp te laten
  aanbrengen. Dit zijn redelijke aanpassingen in de vorm van het omwisselen van foto’s
  naar foto’s met een ander nummer uit de gemaakte reeks, op de plaats van de
  voorgaande fotopositie. Grotere wijzigingen, zoals in de opmaak van concepten zijn
  enkel tegen betaling mogelijk.

Uiterlijk 2 weken na gevraagde wijzingen legt Fotografe een nieuw ontwerp voor aan
  De Klant.

6.4.5. Fotografe laat fotoalbums niet eerder drukken dan wanneer De Klant het ontwerp en
  nabewerkingen heeft goedgekeurd.

Artikel 7. Levering

7.1. Fotografe hanteert, tenzij anders overeengekomen, geschatte levertijden.

7.2. Fotografe maakt vooraf melding aan De Klant van het uitlopen van levertijden, per e-mail. Oorzaken hiervan kunnen bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, zijn: vertragingen bij de post en andere leveranciers. De levertijd kan ook uitlopen wanneer jij, als Klant, niet tijdig antwoordt in het mailverkeer.

7.2. Online presentaties van fotoshoots kennen, ingeval van een huwelijksshoot, een geschatte levertijd van 4-6 weken na het huwelijk. Ingeval van een familieshoot is dit 2-3 weken na de shoot. *invoegen voor bedrijven (onderling overleg, minimum 7 werkdagen) Ingeval van andere (Vrij werk-)shoots ligt het streven op 4 weken na de shoot. De bestanden worden digitaal geleverd via Pictime.

De online presentatie blijft 1 jaar gratis beschikbaar. Deze periode kan tegen betaling verlengd worden.

7.3. Ingeval van een huwelijksshoot en bedrijfsshoot, zullen alle beelden ook permanent verkregen worden.

Ingeval van een familieshoot kan in de periode waarin de online presentatie beschikbaar is, de volledige reeks aangekocht worden voor 300 euro, ofwel een selectie van beelden voor 25 euro per beeld.

Bestelde digitale fotobestanden worden uiterlijk dezelfde dag na selectie via de online gallerij, op de gallerij zelf of  per mail via downloadlink aangeboden.

7.4. Daarnaast zijn er ook andere Producten te bestellen (wanddecoratie, kerstkaartjes,…).

7.5. Indien een fotoalbum extra besteld werd, wordt binnen 4 weken na de fotoselectie een eerste ontwerp digitaal voorgelegd. Ingeval De Klant wenst dat er wijzigingen worden aangebracht, waarvoor wordt verwezen naar Artikel 5.2., zal Fotografe een nieuw ontwerp voorleggen uiterlijk 2  weken na de vraag om wijzigingen.

  Fotografe zal het fotoalbum laten drukken door het derde bedrijf waarmee zij gebruikelijk samenwerkt, van zodra De Klant het ontwerp heeft goedgekeurd.

7.6. Fotoalbums worden, tenzij anders overeengekomen, 8 weken na betaling van de
  factuur per persoonlijke overhandiging geleverd of via post verzonden, tenzij anders
  overeengekomen. De levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.

Voor andere fysieke Producten wordt gestreefd naar een levertermijn van 7 weken na
  betaling.

7.7. De uitvoering van een huwelijksshoot geschiedt niet eerder dan de betaling van het
  voorschot, en van een familieshoot niet eerder dan de betaling van de volledige factuur, tenzij anders overeengekomen.

7.8. Leveringstermijnen gaan in vanaf betaling door De Klant voor de betreffende dienst of
  Product, of van het voorschot indien toepasselijk.

7.9. Indien De Klant een consument is, geldt op online aangekochte producten de   Wettelijke Garantietermijn van 2 jaar.

7.10. Leveringen via post

7.10.1. De kosten voor een express-verzending per koerier die het gevolg zijn van een hoogdringendheid of op eenvoudig verzoek van De Klant zijn ten laste van De Klant.

7.10.2. Verzonden foto’s of andere dragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico
van De Klant, tot het moment dat zij door Fotografe onbeschadigd retour worden  ontvangen.

Fotografe is niet aansprakelijk voor vertraging, diefstal, verlies en/of beschadiging veroorzaakt door B-Post of een andere derde waarop Fotografe beroep doet ter verzending van de bestellingen. 

7.10.3. Fotografe levert enkel in België.

7.10.4. Indien de zending met de bestelling opnieuw bij Fotografe toekomt omdat De Klant een onvolledig of fout leveringsadres heeft opgegeven, kan De Klant geen schadevergoeding eisen. Op verzoek van De Klant zal de bestelling nogmaals worden verstuurd en moet De Klant de verzendingskosten nogmaals betalen.

Artikel 8. Vergoeding

8.1. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door Fotografe gebruikelijk
  gehanteerde vergoeding van toepassing.

Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Fotografe
  een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

8.2. Indien aannemelijk is dat Fotografe redelijkerwijze noodzakelijke hogere kosten heeft
  gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, zal Fotografe dit doorrekenen aan De Klant.

Fotografe is ook steeds gerechtigd van De Klant een voorschot voor bijkomende kosten  te vragen. Meer bepaald zijn alle reiskosten zoals vervoerstickets, overnachtingen, catering enz. voor rekening van De Klant. Zij worden hetzij in de basisfactuur, doorgerekend aan De Klant. Reistijd en  verplaatsingen van Fotografe, kunnen maximum tot 25% van de vergoeding voor de verbonden diensten worden aangerekend.

De tijd gebruikt voor 195 euro/studio opstelling

8.3. Bij een opdracht gelijk aan of meer dan 6u is de Klant verplicht om een maaltijd te voorzien voor de Fotografe en ook de nodige tijd (30 min) om deze te nuttigen. Dit in onderling overleg, maar ten laatste na 4u.

8.3. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van de verrichte werkzaamheden
  en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de
  overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.

8.4.  Indien De Klant niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de Opdracht
  verstrekt terwijl dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is, is Fotografe
  gerechtigd om een passende schadevergoeding aan te rekenen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

9.1. Producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald.

9.2. Voor diensten of Producten die niet via de website zijn aangekocht, zal Fotografe een
  factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden
  binnen de 14 kalenderdagen na facturatiedatum, tenzij anders overeengekomen.

Ingeval van een huwelijksshoot, wordt een voorschot van 400 euro verlangd binnen
  de 14 dagen na het boeken van de bruiloft en uiterlijk voor aanvang van de uitvoering
  van de Diensten. Het resterende bedrag dient uiterlijk de maandag na het huwelijk te
  zijn voldaan.

Ingeval van een bedrijfsshoot zal er na de shoot, voor de bezorging van de beelden gefactureerd worden.

  Ingeval van een familieshoot dient de volledige factuur vóór de fotoshoot te worden 
  betaald, tenzij anders overeengekomen.

9.3. Daagt een Klant niet op bij een shoot zonder verwittiging, moet het volledige bedrag
  voor de shoot alsnog betaald worden.

  Daagt een Klant meer dan tien minuten later dan het afgesproken tijdstip op, mag
  Fotografe de verloren tijd inkorten op de shoot en toch de gehele afgesproken
  vergoeding aanrekenen.

9.4. Indien de (voorschot)factuur niet binnen de vermelde termijn is voldaan, zal Fotografe
  een herinneringsmail sturen en eventueel ook via andere weg contact met De Klant
  opnemen.

Wordt de factuur niet tijdig voldaan, kan Fotografe, nadat De Klant hiervan op de hoogte is gesteld, ook al haar werkzaamheden ten behoeve van De Klant opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Over het openstaande factuurbedrag is dan eveneens een verwijlintrest verschuldigd van 12% op het factuurbedrag (per jaar) evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% met een minimum van 75,00 euro, tenzij een grotere schade door Fotografe aangetoond wordt. Hiervoor is geen ingebrekestelling door Fotografe noodzakelijk. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 10. Verlet

10.1. Geen van de partijen is aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van haar contractuele   verplichtingen indien dit te wijten is aan een gebeurtenis waarop zij geen invloed heeft en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden voorzien ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst noch door passende maatregelen konden worden voorkomen.

10.2. In geval van ernstige omstandigheden, ziekte of ongeval waardoor het voor Fotografe  niet mogelijk is de Opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Fotografe naar beste vermogen zorgen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

  Fotografe maakt zo spoedig mogelijk op voorhand melding van het verlet, behoudens
  overmacht.

Fotografe is in zo’n geval niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding aan De Klant.

In geval van ernstige omstandigheden waaronder, doch niet uitsluitend, extreme  weersomstandigheden, ziekte of ongeval waardoor het voor De Klant onmogelijk is om zijn of haar deel van de overeenkomst op de overeengekomen datum uit te voeren, zal De Klant Fotografe onverwijld op de hoogte stellen en kan niet vaker dan driemaal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

10.2. Ingeval van overmacht waardoor de Opdracht niet te realiseren is, is Fotografe gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. In dit geval is De Klant gehouden om Fotografe te vergoeden voor het reeds verrichte werk.

Fotografe is in zo’n geval niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding aan De Klant.

  Onder ‘overmacht’ wordt hierbij onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere werkzaamhedenstoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet- leveringen van materialen door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de Opdracht onmogelijk maken of die van een zodanige invloed zijn dat De Klant in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de Opdracht en niet kan eisen.

De in de Overeenkomst voorziene termijnen worden automatisch verlengd in functie  van de duur van de gebeurtenis van overmacht.

Artikel 11. Annulering en opschorting

11.1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Fotografe, nadat  De Klant hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van De Klant opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Er wordt ook verwezen naar Artikel 9.4.

11.2. Een wijziging in de Opdracht gevraagd door De Klant hangende de uitvoering van de Opdracht, komt voor rekening van de Klant, en zal door Fotografe slechts worden uitgevoerd na ondertekening van een aparte Offerte van de meerkosten. Wijzigingen in
de oorspronkelijke Opdracht kunnen de uitvoeringstermijn verlengen.

11.3. Opschorting dan wel ontbinding van de Overeenkomst geschiedt schriftelijk.

11.4. Indien De Klant een Overeenkomst annuleert die betrekking had op een fotoshoot (niet-huwelijk), worden volgende vergoedingen aangerekend:

– bij annulatie tot 72 uur voordien: minimum 25% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten.

– bij annulatie tot 48 uur voordien: minimum 50% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten.

– bij annulatie tot 24 uur voordien: minimum 75% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten.

Indien De Klant een Overeenkomst annuleert die betrekking had op een huwelijk,
  worden volgende vergoedingen aangerekend:

– bij annulatie tot 3 maand voordien: minimum 25% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten.

– bij annulatie tot 2 maand voordien: minimum 50% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten.

– bij annulatie tot 1 maand voordien: minimum 75% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten.

Voor annulaties binnen de maand van het huwelijk wordt de totale prijs, vermeerderd met alle aangegane kosten aangerekend.

11.6. Een dienst die al volledig uitgevoerd is, of digitale Producten die al geleverd zijn, moeten steeds volledig betaald worden. Voor een dienst die gedeeltelijk is uitgevoerd moet ook steeds een vergoeding in verhouding tot de prijs van de volledige dienst worden betaald, en deze kan worden vermeerderd met een schadevergoeding voor annulatie door de Klant in functie van de gederfde winst.

11.7. De betalingsverplichting geldt tevens indien De Klant geen gebruik wenst te maken van
  de in het kader van de Overeenkomst reeds vervaardigde diensten of producten.

11.8. Herroepingsrecht

11.8.1.Ingeval van niet-digitale producten die via de website zijn aangekocht, mag die aankoop wél kosteloos geannuleerd worden na levering, en dit voor 14 dagen na ontvangst en indien De Klant een consument is.

Deze Wettelijke Herroepingstermijn gaat in vanaf De Klant de bevestigingsmail van de
  bestelling heeft ontvangen.

Dit geldt echter niet als het gaat om Producten op maat, waaronder afdrukken van  foto’s, of als het gaat om een bestelling van een dienst die al (gedeeltelijk) is uitgevoerd en alle digitale producten.

11.8.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet De Klant Fotografe via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet De Klant die mededeling verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

11.8.3. De Klant moet de Producten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop de beslissing om de overeenkomst te herroepen is meegedeeld, terugzenden naar Fotografe. De Klant is op tijd als de goederen voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken worden teruggestuurd.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van De  Klant.

11.8.4. Indien het teruggestuurde Product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Fotografe zich het recht voor om De Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering die het gevolg is van het gebruik van de goederen door De Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

11.8.5. Indien De Klant de overeenkomst herroept, zal Fotografe alle tot op dat moment ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Fotografe wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat De Klant heeft
aangetoond dat de goederen werden teruggezonden.

11.8.6. Fotografe betaalt De Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In ieder geval zullen aan De Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht

Artikel 12. Klachten

12.1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk via e-mail te worden voorgelegd aan Fotografe. Klachten na genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

  Een bezwaar kan ook steeds gericht worden de consumentenombudsdienst, via deze
  link: https://consumentenombudsdienst.be/nl.

12.2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13. Intellectuele Eigendomsrechten

13.1. Elke Overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Fotografe, indien niet anders overeengekomen.

13.2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde werken berust bij Fotografe.

13.3. Tenzij anders overeengekomen, houdt Fotografe zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.

13.4. De Klant heeft de toestemming om de geleverde Producten te gebruiken en de foto’s voor de vooraf afgesproken doeleinden.

T.a.v. bedrijven geldt deze licentie meer bepaald slechts voor de in het kader van die doeleinden uitdrukkelijk overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, -bestemming, en territoriale reikwijdte en voor de duur van één jaar. Bij iedere publicatie wordt de naam van Fotografe vermeld.

13.5. De Klant mag de geleverde foto’s steeds delen of verspreiden via het internet op niet-commerciële wijze, zolang deze foto’s voorzien zijn van een duidelijke tag van Fotografe.

De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de foto’s of ander beeldmateriaal door derden.

13.5. Het is De Klant voor het overige niet toegestaan de foto’s te verveelvuldigen, of ze op een andere manier dan in het vorige lid publiek te maken buiten de huiselijke kring.

De Klant is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Fotografe.

De Klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan, het verplichte bijsnijden op sociale media als Facebook uitgezonderd].

13.6.Het model, noch de ouders of voogd hebben exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl, noch op de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

13.7. Elk gebruik van een werk van Fotografe dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotografe, waarop gerechtelijke stappen kunnen worden ondernomen.

13.8.Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Fotografe, rekent deze tweemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval aan, ter vergoeding van de geleden schade, tenzij de werkelijk geleden schade groter is.

  Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Fotografe.

13.9. Partijen kunnen schriftelijk uitdrukkelijk een afwijkende regeling rond de auteursrechten overeenkomen.

Artikel 14. Portretrecht

14.1. Fotografe houdt zich het recht voor de foto’s waarop De Klant herkenbaar in beeld staat te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, via website, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen of drukwerk.

14.2. Fotografe houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.

14.3. Bezwaar tegen openbaarmaking of licentiëring van portretten moet voorafgaand aan de Overeenkomst bij Fotografe schriftelijk bekend worden gemaakt, waarop Fotografe hier rekening mee houdt.

Artikel 15. Klantgevevens, privacy en geheimhouding

15.1. Fotografe zal alleen gegevens van De Klant verzamelen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst. De gegevens zullen, voor zover toegestaan bij wet,  worden gebruikt voor de bedrijfsvoering van Fotografe, en zullen niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk voor die bedrijfsvoering. De Klant geeft Fotografe toestemming voor het gebruik en opslag van zijn (persoons)gegevens.

15.2. De Klant staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte (persoons)gegevens en verwittigt Fotografe zodra er wijzigingen zijn.

15.3. Fotografe is gerechtigd om de (persoons)gegevens van De Klant aan derden te verstrekken indien:

 1. dit nodig is voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;
 2. Fotografe een kredietrapport wil laten opstellen
 3. Fotografe daartoe gehouden is op grond van de wet of regelgeving.

15.4. Klanten kunnen in de van deze algemene voorwaarden afzonderlijke Privacyverklaring in detail waarnemen op welke manier hun persoonsgegevens verzameld worden en wat hun rechten hieromtrent zijn.

15.5. Fotografe en De Klant verbinden zich ten opzichte van elkaar om alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen in het kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst geheim te houden, gedurende de looptijd van de Overeenkomst en nadien. Dit geldt ook voor niet actief verstrekte informatie, zoals bedrijfsgeheimen.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een  rechtelijke uitspraak één van de Partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Schending van dit lid geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 2.000 euro, onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet de gehele schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

Artikel 16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden 

16.1. Fotografe behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

16.2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fotografe aan De Klant medegedeeld.

16.3. Indien De Klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen.

Artikel 17. Overige bepalingen

17.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

17.2. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de Overeenkomst in stand.

17.2. Op de rechtsverhoudingen tussen Fotografe en De Klant is het Belgisch recht van toepassing.

17.3. Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de Overeenkomsten dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Antwerpen.